سیستم پرورش پولت AV 1000

سیستم پرورش پولت AV 1000 با طول عمر و بازده بالا شرایط مناسبی را برای پرورش و رشد پولت محیا میکند.

در اسن سیستم از فولاد گالوانیزه با پوشش با کیفیت استفاده شده است که به موجب این امر قفس در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقاوم است.

مزایای کلیدی این سیستم:

 • خوراک به صورت متوازن و با سرعت متناسب توزیع میگردد
 • سیستم آبرسانی نوین و محقق کننده توزیع آب شیرین و پاکیزه
 • طراحی متفکرانه دربرگیرنده نیازهای مشتری و فراهم کننده محیط رشد و پرورش پولت
 • تلفات حداقلی
 • عدم هدر رفت خوراک و آب
 • مقاوم در برابر عوامل محیطی نظیر خوردگی و زنگ زدگی
 • بازدهی بالا

سیستم پرورش پولت AV 1200

سیستم پرورش پولت AV 1200 با طول عمر و بازده بالا شرایط مناسبی را برای پرورش و رشد پولت محیا میکند.

در اسن سیستم از فولاد گالوانیزه با پوشش با کیفیت استفاده شده است که به موجب این امر قفس در مقابل خوردگی و زنگ زدگی مقاوم است.

مزایای کلیدی این سیستم:

 • خوراک به صورت متوازن و با سرعت متناسب توزیع میگردد
 • سیستم آبرسانی نوین و محقق کننده توزیع آب شیرین و پاکیزه
 • طراحی متفکرانه دربرگیرنده نیازهای مشتری و فراهم کننده محیط رشد و پرورش پولت
 • تلفات حداقلی
 • عدم هدر رفت خوراک و آب
 • مقاوم در برابر عوامل محیطی نظیر خوردگی و زنگ زدگی.
 • بازدهی بالا